HWodKa heeft vorig jaar in samenwerking met 8 partners, waaronder WUR en AcaciaWater b.v., een plan ontworpen voor de inrichting van een watermeetnetwerk voor grond- en oppervlaktewaterbeheer. Zie HW2O_Klimaatbestendig bodemvochtmanagement.
 
Het idee is om via een fijnmazig netwerk van sensoren data te verzamelen over sloot- en grondwaterpeilen en de bodemvochttoestand in het bodemprofiel. De data kan vervolgens door akkerbouwers en waterbeheerders gebruikt worden voor het regelen van slootpeilen en grondwaterstanden. Wanneer de waterbeheerder over betere informatie beschikt over slootpeilen en de vullingsgraad van de waterbuffer in het buitengebied kan hij beter anticiperen op mogelijke calamiteiten volgens weersverwachtingen.
 
Voor akkerbouwers is data over de bodemvochttoestand vooral van belang in relatie tot de gewasontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld voor de berijdbaarheid in het voor- en najaar. De inrichting van het meetnetwerk wordt gekoppeld aan de aanleg van een peilgestuurd drainagesysteem. Het project moet antwoord geven op de vraag of we via peilgestuurde drainage en sub-irrigatie (water inlaten via het drainage systeem) meer vat krijgen op de bodemvochttoestand. Naast waterkwantiteit zijn we ook geïnteresseerd in waterkwaliteit: kunnen we met peilgestuurde drainage op onze gronden de kringloop beter sluiten, de benutting van inputs verhogen cq emissies verlagen.
20160107 140512 2 1

HWodKa, samen met Delphy-bodemspecialist ing. Nelis van der Bok, in discussie met dr. Lodewijk Stuyt (Drainagespecialist WUR) bij PPO-Westmaas.

 
Om in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning door de provincie Zuid-Holland via POP3-openstellingen moet het plan gerealiseerd worden in de vorm van een zogenoemde proeftuin. De provincie noemt een proeftuin: "een zichtbare plek waar de provincie, samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen duurzame landbouw uitprobeert in het proefveld Zuid-Holland". Hier kunt u de Flyer Proeftuinen downloaden.
 
In 2017 heeft HWodKa, samen met 8 partners, haar plan "HW2O-Klimaatbestendig bodemvochtmanagement" ingediend voor subsidie via de POP3 maatregel 2.6 "Niet-productieve investeringen water". Het voorstel werd afgewezen met als belangrijkste argument dat het te innovatief was voor maatregel 2.6. Maatregel 2.6 was, zo bleek ons later, vooral bedoeld voor de grootschalige uitrol van bewezen effectieve maatregelen zoals onderwaterdrainage in het Veenweidegebied. Ook een bezwaarschrift bracht geen soelaas.
 
HWodKa is van oordeel dat verbetering van het bodemhuis (d.w.z. de bodemstructuur) en een betere controle over de bodemvochthuishouding aan de basis staat van duurzaam bodembeheer en daarmee aan de basis van duurzame akkerbouw. Dat geldt overal, maar zeker op de zwaardere gronden zoals in de Hoeksche Waard. Iedereen is daar nu wel van doordrongen. Om die reden gaan we opnieuw proberen om steun te vinden voor het plan.
 
In de komende maanden gaan we onze partners voor de tweede keer benaderen met het verzoek om participatie. Als dat lukt, dan gaan we op 11 juni een hernieuwd projectvoorstel indienen in het kader van POP3 maatregel 2.7 "Samenwerking voor duurzame innovaties landbouw". Aan het eind van het jaar weten we dan meer......
 
Klimaatadaptief peilbeheer

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland