H W2O logo zonder achtergrond
Plan HW2O beoogt een betere benutting van de bodem voor verschillende functies:
  • de teelt van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen;
  • het bufferen van water (ook uit het bebouwde gebied);
  • het bijdragen aan biodiversiteit.
 
Volgens het plan berusten de maatregelen om het doel te bereiken op drie pijlers:
  • verbetering van de bodemvochthuishouding
  • verlaging van de mechanische bodembelasting
  • voeding van het bodemleven.
Voor alle onderwerpen zijn stippen op de horizon uitgezet, als orientatiepunten voor innovatie.
 
De belangrijkste pijler betreft de verbetering van de bodemvochthuishouding, uit oogpunt van klimaatadaptatie en waterkwaliteit en -kwantiteit. Voor dit onderwerp is samen met WUR, AcaciaWater en het waterschap Hollandse Delta een ambitieus plan ontworpen. Het plan stoelt op drie maatregelen:
  • aanleg regelbare drainage en sub-irrigatie op sub-perceelschaal incl. monitoring (t.b.v. proof-of-concept);
  • aanleg netwerk voor waterpeil- en bodemvochtsensing via LoRa;
  • ontwerp van een dataplatform voor waterpeilbeheer van sub-perceel tot gebiedsniveau t.b.v. agrariers en waterschappen.
 
Voor het plan is een project geschreven en ingediend voor subsidiering in het kader van POP3 maatregel 2.6 (Niet productieve investeringen water Zuid-Holland 2017) op 5 juli.
Op 23 oktober ontving HWodKa bericht van de Provincie Zuid-Holland dat het project niet op steun vanuit POP3 kan rekenen omdat niet het vereiste aantal punten werd behaald. HWodKa beraadt zich samen met haar
projectpartners op vervolgstappen, want het project is naar onze bescheiden mening too-good-to-fail.
 
Klimaatadaptief peilbeheer 170531

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland