H W2O logo zonder achtergrondHWodKa heeft in 2016 een plan van aanpak geformuleerd voor beter bodembeheer. Dit plan is HW2O genoemd om het belang van de bodemvochthuishouding bij bodembeheer te onderstrepen. HW2O voorziet in een integrale aanpak en rust op 3 pijlers:

 

1 reductie bodembelasting door machines

2 klimaatadaptief bodemvochtbeheer

3 bodemvoeding t.b.v. het bodemleven

 

Voor de realisatie van het plan is voor alle 3 pijlers POP3-subsidie aangevraagd.

 

 

Voor de uitvoering van pijler 2 "HW2O - Klimaatadaptief bodemvochtbeheer" is op 30 augustus 2018 een aanvraag ingediend door een HW2O-samenwerkingsverband bestaande uit 5 Hoekschewaardse akkerbouwers met ondersteuning van de ketenpartijen CZAV en Nedato.

 

Op 8 augustus 2019 ontving het samenwerkingsverband bericht van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland dat het project voor subsidie in aanmerking komt.

 

Het project heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het sluiten van water- en nutri├źntenkringlopen in openteelten. Het project voorziet in de aanleg van een adaptief GrondwaterPeil beheerSysteem (aGPS). aGPS is een nieuwe methode voor actief bodemvochtbeheer op sub-perceelschaal. De methode omvat een ge├»ntegreerd drainiage-, infiltratie- en waterbuffersysteem, incl. actuatoren en sensoren om de bodemvochttoestand actief te beheren t.b.v. biotische en a-biotische bodemprocessen.

 

Het project heeft als doel om via de aanleg van proeftuinen een 'proof-of-concept' te leveren, d.w.z. een onderbouwing van de geschiktheid van het systeem voor openteelten op gedraineerde bodems.

 

Het project omvat:

- de aanleg van aGPS bij 5 deelnemers op 5 proeftuinen van in totaal ca. 60ha.

- een automatisch geregeld pompsysteem voor infiltratie via een dwarssloot of een langssloot

- een sensordataplatform dat anticipeert op participatieve monitoring van de bodemvochttoestand

- het verzamelen van data over het grondwaterpeil en het bodemvochtprofiel d.m.v. bodemvochtsensoren

- het vergelijken van ervaringen met de proeftuinen met referentiepercelen.

 

Het project is inmiddels gestart en loopt tot 31 december 2021. Via deze website worden de bevindingen gedeeld. 

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland