IMG 0669 4 1Een paar maanden van informatie verzamelen, brainstormen, discussiëren en klankborden heeft geresulteerd in een nieuw, ambitieus plan voor duurzaam bodembeheer.

 

HWodKa ziet voor de zeekleigronden in het Nederlandse Deltagebied 3 doorslaggevende factoren voor verbetering van de bodem: klimaatbestendige ontwatering en bewatering, belastingverlaging en voeding van het bodemleven. Een goede ontwatering is met stip de belangrijkste randvoorwaarde voor duurzaam bodembeheer. Overbelasting is met stip de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de fysieke bodemconditie. Stimulering van het bodemleven is nodig voor het ondersteunen van bodemherstel door biotische bodemprocessen.

Het plan van HwodKa wordt inhoudelijk ondersteund door een groot aantal deskundigen, vanuit verschillende invalshoeken.

 

HWodKa streeft er naar om met support van de provincie Zuid Holland de status van operational group te verwerven in het kader van het European Innovation Partnerships for Agriculture (EIP-Agri). EIP-Agri is een onderdeel van het nieuwe Europese Landbouwbeleid. Deze status verschaft HWodKa toegang tot EU-fondsen voor samenwerking in innovatie.

 

Het plan HW2O kwam tot stand dankzij financiële ondersteuning van LTO-Noord Fondsen. Klik hier voor het verslag in pdf-formaat.

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland