190820 Water op aarde
 
De afbeelding hierboven visualiseert de hoeveelheid water, zoetwater en bruikbaar zoetwater op onze aarde. De visualisatie is vooral bedoeld om ons er van te doordringen hoe klein de zoetwaterbron is waar we uit kunnen putten. Dit noopt ons om efficiënt om te gaan met deze bron. Efficiënt omgaan met zoetwater vergt maatwerk. 
 
In STOWA-publicatie (30; 2015) "Zelfvoorzienend met zoet water: zoek de mogelijkheden" wordt een overzicht gegeven van maatregelen die waterbeheerders en watergebruikers kunnen treffen om de zelfvoorzienendheid op het gebied van zoetwater te vergroten. Het onderwerp sluit aan bij de ambities die in het Deltaprogramma zijn geformuleerd om watertekorten die in de toekomst worden verwacht met maatregelen in het hoofdwatersysteem én met lokale maatregelen in de regio te ondervangen.
 
Het project HW2O-Klimaatadaptief Bodemvochtbeheer (POP-3 ZH00032) past perfect in dit plaatje. Het project is bedoeld om de individuele akkerbouwer een methode te verschaffen om maatwerk te leveren voor waterbeheer op perceel- tot sub-perceelschaal. De akkerbouwer krijgt hierbij nieuwe middelen voor een actieve rol bij zogenaamd 'participatief waterbeheer'.  Op zich is dat niet zo gek, want akkerbouw drijft op water.
 190820 aGPS schematisch lowres
Schematische weergave van aGPS: actief grondwaterpeil beheersysteem. 
 
Het project omvat de aanleg van 5 proeftuinen in de Hoeksche Waard, waarin een peilgestuurd drainage- en subirrigatiesysteem wordt aangelegd. De drainagebuizen dienen om op een gecontroleerde wijze water af- en aan te voeren bij respectievelijk wateroverschot en -tekort. De Hoeksche Waard verkeert in de gunstige positie dat er (nog!) voldoende zoetwaterbronnen in de directe nabijheid zijn. Zelfs in Nederland is dat niet vanzelfsprekend! 
 

180702 Voorzieningsgebieden

 
 
Watervoorziening in de Hoeksche Waard en omstreken (Bron: PBL).
 
De eerste vraag luidt: leent het bodemprofiel zich voor deze methode? Een bijzonder interessant onderdeel van het project is de vraag: wat is de gewenste grondwaterstand voor een optimaal gebruik van zoetwater en andere inputs, gegeven o.a. het groeistadium van het gewas, de eigenschappen van het bodemprofiel en de weersverwachting? Voor het beantwoorden van deze vraag zal vooralsnog vooral geput worden uit ABW (Algemene Boeren Wijsheid).
 
In het project werken de akkerbouwers samen met de onderstaande specialisten:
- AcaciaWater 
- Fixeau 
- Barth Drainage 
- Heerschap Drainage
- Delphy (ing. N. van der Bok)
- IB-Lerink (dr.ir. P. Lerink)
Het project wordt ondersteund door CZAV en Nedato.
 
© HWodKa | P. Lerink

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland