Op 5 juli j.l. heeft HWodKa zijn derde projectplan ingediend voor POP3-subsidie. Alle plannen zijn onderdeel van het 'grote' plan HW2O voor duurzaam bodembeheer. 
 
HW2O rust op 3 pijlers:
  • verlaging van de mechanische belasting van de bodem
  • verbetering van de bodemvochthuishouding
  • voeding van het bodemleven
De kracht van HW2O stoelt op de integrale toepassing van maatregelen die op deze pijlers betrekking hebben. D.w.z. op een perceel alle maatregelen toepassen, want anders blijft het dweilen met de kraan open. Dit past goed in het concept van 'proeftuinen' die de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken voor ogen hebben.
 
Voor alle pijlers heeft HWodKa een 'stip op de horizon' bedacht, als resultaat van veel onderlinge discussies en klankborden met deskundigen. Deze dienen als oriëntatiepunt voor innovatie. De stippen zijn:
  • Pijler 1: maximaal 1 bar bandspanning, 10 ton aslast en 100kPa bodemdruk bij najaarswerkzaamheden en routing optimalisatie bij veldtransport
  • Pijler 2: anticiperend grondwaterpeilbeheer op (sub-) perceelniveau
  • Pijler 3: jaarlijkse suppletie van organische stof tot een nader te bepalen (sub-) perceelspecifiek minimum niveau
Concrete ideeën worden elders op deze website toegelicht.
 
Aanvankelijk was het streven om alle onderwerpen in één POP3-aanvraag onder te brengen, maar dat liet het openstellingsbesluit van de provincie niet toe. Het gevolg is dat we het plan HW2O moesten opdelen in verschillende onderwerpen voor verschillende openstellingen. Daarbij houden we wel vast aan het idee van 'proeftuinen'.
De drie ingediende POP3-projectplannen (alle in behandeling) van HWodKa hebben betrekking op:
  • Openstelling 2.7: oprichting van een samenwerkingsverband rondom het thema HW2O (november 2016; ~ 70k€)
  • Openstelling 2.2: fysieke investeringen voor verlaging van de bodembelasting (januari 2017; ~ 800k€)
  • Openstelling 2.6: klimaatbestendig bodemvochtmanagement (juli 2017; ~1,3 Mio€).
Het indienen van een POP3-subsidieaanvraag vraagt veel inspanning en de beoordelingsprocedure duurt lang (> ½ jaar), met een onzekere uitkomst. Daar moet je als indiener financieel en qua planning mee om kunnen gaan. Dan hebben we het nog niet gehad over de verantwoording achteraf. Kortom, je moet wel heel graag willen vernieuwen, anders kun je deze wijnbeker beter aan je voorbij laten gaan.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland