Zelfs in ons milde klimaat kunnen de opbrengsten in open-teelten tussen jaren behoorlijk verschillen, afhankelijk van straling, temperatuur en neerslag. De verwachting is dat deze verschillen toenemen door klimaatverandering. Ook de kans op calamiteiten, waarbij een volledige oogst verloren gaat, neemt toe, mede omdat het buitengebied een behoorlijk deel van de waterlast van het bebouwde gebied draagt.
 
Waterbeheer was al belangrijk voor de akkerbouw en wordt nog belangrijker. Gelukkig zijn we daar in Nederland erg goed in. Het is voor de vitaliteit van de landbouw van groot belang dat we de kennis over waterbeheer in relatie tot plantaardige productie koppelen aan klimaatverandering.
 
HWodKa werkt in het kader van POP3 openstelling 2.6 (Niet-productieve investeringen water) aan een projectvoorstel met als doel om wateroverlast of -tekort en daarmee nauw samenhangend de emissie van nutriënten te beperken of te voorkomen. Het project is een onderdeel van het plan HW2O.
 
Het voorstel bevat twee onderwerpen:
- monitoring van de bodemvochttoestand;
- anticiperend grondwaterpeilbeheer.
 
Peilbeheer op (sub-)perceel schaal kun je niet los zien van peilbeheer op (sub-)peilvakschaal. Samenwerking met waterschappen is daarom een voorwaarde om verder te komen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met meteorologische dienstverleners.
 
HwodKa heeft een stip op de horizon verbeeld d.m.v. twee infographics. De bovenste infographic benadrukt de wisselwerking tussen akkerbouwer en waterschap bij het beheer van grond- en oppervlaktewaterpeilen. De infographic daaronder toont schematisch een methode voor anticiperend peilbeheer op (sub-)perceelschaal, bedoeld voor gronden die zich daarvoor lenen. Het streven is om via POP3 de eerste stappen te zetten richting H-Waterproof.
 
Klimaatadaptief peilbeheer 170531
 
 
KADISv3
 
 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland