1 20140814 200226

Met het vervagen van landsgrenzen en culturen neemt de belangstelling voor landschappen met een eigen, duidelijk herkenbare signatuur toe. Bewoners willen zich vereenzelvigen met de plek waar zij leven, er aan bijdragen en er de vruchten van plukken. Recreanten, steeds op zoek naar afwisseling, blijven een moment, een dag of nog langer stilstaan om te genieten.

 

Het Hoekschewaards landschap is een landschap met een eigen signatuur. De dijken en kreken verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis en de akker- en weidepercelen zorgen voor dynamiek. Ook de bermen met hun uitbundige gele tooi in het vroege voorjaar doen steeds meer mee. Joke de Geus (Mookhoek) is in samenwerking met waterschap Hollandse Delta de uitdaging aangegaan om bermen (400 ha in de Hoeksche Waard!) nog mooier en nuttiger te maken.

 

Net zoals bermen kan de waarde van sloottaluds ook vergroot worden. Het ligt het meest voor de hand om dit speciale taludbeheer te combineren met een akkerrand. Beide maatregelen hebben als resultaat, dat voor de ontwikkeling van het fijnmazige gb-netwerk maar relatief weinig grond uit productie hoeft te worden genomen. 


Het is goed om samen te onderkennen wat het Hoekschewaards landschap zo onderscheidend maakt. Wanneer je het daar over eens bent kun je krachten bundelen om die kenmerken verder te ontwikkelen, om ze nog meer waarde te geven. In het afgelopen decennium is er onder regie van SOHW veel energie gestoken in het vormen van een gezamenlijk toekomstbeeld voor het Hoekschewaards landschap. Het zogenoemde ‘Groenblauwe netwerk’ neemt daar een vooraanstaande plaats in. Eenvoudig gezegd bestaat het GB-netwerk uit dijken, kreken en hoofdwatergangen (grofmazig netwerk), sloten, akkerranden en bermen (fijnmazig netwerk). Het GB-netwerk vormt de signatuur van het Hoekschewaards landschap.


Het bijzondere van het GB-netwerk is, dat het niet alleen een fysieke vorm kent, maar ook een sociale. Het GB-netwerk verbindt partijen die samenwerken aan de ontwikkeling van dat netwerk en zorgt zo voor sociale cohesie. Dat vergroot de betrokkenheid en daarmee het succes van de inspanningen. Hoewel de belangen soms haaks op elkaar staan is het goed om te zien hoe de samenwerking tussen boeren en andere terreinbeheerders, recreanten, jagers, vogelaars en andere natuurliefhebbers en hun verenigingen zich in positieve zin ontwikkelt. In wetenschappelijke kringen wordt de Hoeksche Waard, op nationale en internationale podia, vaak gepresenteerd als voorbeeldgebied. Een recent artikel van Willemien Geertsema e.a. (Wageningen Universiteit) getuigt daarvan.

 

 

 

© hwodka 2015 | Peter Lerink

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland