Op 1 juli 2022 eindigt het HWodKa POP3-project ‘Robotisering voor het ontlasten van de bodem’. Het project resulteerde in het ontwerp van de e-Robotiller. De e-Robotiller is een ‘zero-footprint’ machine: geen CO2-uitstoot, geen verdichting en geen bemanning.
 
De e-Robotiller representeert een nieuw modulair concept: een chassis met bewerkingselementen en een multifunctionele, uitwisselbare intelligente krachtbron (‘Smart Power Box’). De bekende weg van de trekker/werktuig combinatie wordt hiermee verlaten. Het idee achter deze afslag is, dat een trekker overal goed in is, maar nergens in uitblinkt. Eén nadeel van een trekker is dat hij sporen achterlaat.
220627 E Robotiller
Afb. 1 De e-Robotiller in actie (video). De e-Robotiller is uitgerust met een Smart Power Box met een 90 kW brandstofcel. Samen met het accupakket kan de robot kortstondig 180 kW leveren. De hier getoonde bewerking vergt ongeveer 45 kW bij een rijsnelheid van ca. 10 km/uur. Ontwerp: Reedyk bv.
 
De e-Robotiller weegt 3,5 ton d.w.z. ongeveer één derde van het gewicht van een trekker/werktuigcombinatie die voor hetzelfde doel ingezet wordt. Doordat het gewicht op de volledige werkbreedte wordt afgesteund is de bodemdruk nihil. Desalniettemin is de bijdrage aan het ontlasten van de bodem bescheiden. Echte winst wordt pas geboekt wanneer de belasting van de bodem tijdens de oogst, inclusief het veldtransport, wordt gereduceerd.
 
220624 Robotisering voor het ontlasten van de bodem lresII
 
Afb. 2 Eenvoudige schematische weergave van de trend van bemand naar onbemand. Enerzijds wordt deze trend gekenmerkt door de ontwikkeling van onbemande trekkers (met of zonder cabine; onderste pijl) en anderzijds door de ontwikkeling van onbemande zelfrijdende werktuigen (bovenste pijl). De e-Robotiller is een representant van laatstgenoemde categorie en bevindt zich vooral in gezelschap van autonome schoffelmachines.
 
Elders op deze website wordt een beeld geschetst van hoe robotisering kan bijdragen aan het reduceren van de bodembelasting tijdens de oogst, zonder toe te geven aan de capaciteit en de kwaliteit. De belangrijkste kenmerken van dit nieuwe logistieke concept zijn 1) scheiding van veld- en wegtransport, 2) vervanging van de bunker door een autonome carrier 3) overslag op de perceelgrens (al dan niet met reiniging). 
 
Carrier met rooier Carrier met overlaadstation
Afb. 3 Impressie van een nieuw logistiek oogstconcept met een centrale rol voor een relatief lichte, autonome carrier. Als krachtbron kan de Smart Power Box van de e-Robotiller dienst doen. Ook in dit concept speelt de trekker geen rol meer. De routering van de carrier(s) is een interessante opgave (ontwerp: Nico Rodenburg).
 
De inzet van zware machines is een onderdeel van wat men te pas en te onpas ‘grootschalige intensieve landbouw’ noemt. We moeten af van het idee dat zware machines en bodemverdichting onlosmakelijk verbonden zijn met grootschalige landbouw en bepaalde teelten zoals hakvruchten. Robotisering kan daarbij helpen. Boeren-initiatieven zoals van HWodKa zijn bedoeld om de landbouwwerktuigenindustrie en collega boeren te inspireren.
 
De ontwikkeling van de e-Robotiller wordt in de komende maanden door Reedyk voortgezet via demo’s en testsessies in het veld met financiële steun van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland