MolOok in 2015 heeft een aantal akkerbouwers in de Hoeksche Waard de inrichting van de percelen gedigitaliseerd met GAOS. Ronald Mol is één van hen. Alle percelen van Mol zijn voorzien van akkerranden (tijdelijk gras, Gewascode 372) en vaste spuitpaden voor 3m teelten. De inriching van een aantal percelen is hiernaast weergegeven. Het ruimtebeslag van de akkerranden bedraagt 3,3%. Mol doet mee aan de Hoekscherandenregeling 2015. De werkgroep Hoeksche Randen kan beschikken over de digitale perceelkaarten en hoeft de akkerranden niet meer in te meten, een controle volstaat. Dit komt de efficiency van de HR-regeling ten goede. In 2015 kunnen de Hoeksche Rannden tevens dienen als zogenoemde 'onbeheerde randen' (GLB Pijler 1) bij de gecombineerde opgave (GDI).  Samen met de vanggewassen die sowieso deel uitmaken van de rotatie voldoet Mol met gemak aan de vergroeningsopgave.

 

In 2016 zal de Regeling Hoekscheranden opgaan in het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb 2016). De uitvoering van het ANLb behoort dan tot de taken van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard u.a. In de komende maanden zal meer duidelijkheid komen over zowel het nieuwe stelsel als het nieuwe collectief.

 

In het nieuwe programma Precielandbouw (PL 2.0) gaan Agrifirm en ZLTO samen met WUR/Alterra en HWodKa verder werken aan de uitrol van GOAS. De partijen onderschrijven het nut van GAOS voor het optimaliseren van het ruimtebeslag en de uitwisseling van de geo-informatie met enerzijds verschillende navigatie-systemen in de praktijk en anderzijds met ketenpartijen en RVO.

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland