Vanuit onze optiek zou POP3 moeten beogen om vernieuwing te stimuleren door financiële risico's voor innovatieve ondernemers te beperken. Werkt dat ook zo in de praktijk? Hierbij een samenvatting van onze ervaringen.
 
Met steun van LTO-Noord Fondsen heeft HWodKa in 2016 een plan ontwikkeld voor duurzaam bodembeheer, HW2O genaamd. Het plan omvat een set maatregelen op het gebied van bodemontlasting, klimaatadaptief bodemvochtbeheer en bodemvoeding. POP3 leek een interessante regeling om de uitvoering van het plan financieel te ondersteunen, temeer daar het plan goed aansluit bij de doelstelling van de regeling volgens het Openstellingsbesluit van de provincie Zuid-Holland.
 
Aan POP3 kleven echter 3 gevaren waardoor de risico's voor vernieuwende ondernemers eerder groter dan kleiner worden.
1. het risico van tijdigheid
2. het risico dat een aanvraag afgewezen wordt
3. het risico dat de vaststelling uiteindelijk afwijkt van de beschikking.
 
POP3 tijdtabel
Tijdigheid
Iedere stap in de behandeling van een projectaanvraag vergt veel tijd en vergroot daardoor de onzekerheid, zie onderstaand schema. Voor een kleine partij als HWodKa weegt dat zwaar, zeker voor de penvoerder die ook financieel verantwoordelijk is.  In ons geval werd de goedkeuring voor één van onze aanvragen pas bijna 1 jaar na indieningsdatum afgegeven, nadat het project eerder op onjuiste gronden was afgewezen.
 
Hadden we met de start van de uitvoering gewacht op de definitieve goedkeuring, dan waren we het momentum kwijt geraakt en  was het project als een nachtkaars uit gegaan.
 
Ook drukte het lange tijdbeslag op de liquiditeit. Daar zaten we in 2018 bepaald niet op te wachten.
 
Afwijzing
POP3 is een tender. Hoe beter een aanvraag aan de doelstellingen van het openstellingsbesluit voldoet hoe meer kans op goedkeuring. Hoewel het verzorgen van een aanvraag een tijdrovende en dus ook dure kwestie is konden we hier mee leven.
 
Eén van de pijlers van HW2O hebben we ingediend bij een POP3-openstelling voor niet-productieve watermaatregelen. Deze werd afgewezen. Later bleek dat de kans op goedkeuring heel erg klein was omdat de vraag naar subsidie het beschikbare budget ver overtrof. Zo gaat veel geld, bedoeld voor vernieuwing, onbedoeld het afvoerputje in.
 
Beschikking en vaststelling
Zolang je precies doet wat je omschreven hebt in de aanvraag is er niets aan de hand. Maar de praktijk is weerbarstig, zeker bij vernieuwing, om van innovatie maar niet te spreken. Voor elke afwijking van het plan geldt meldingsplicht. Op zich begrijpelijk, maar daarmee start je een nieuw traject van (langdurige) onzekerheid. In ons geval betekende dat het uitstellen van investeringen. Daardoor kwamen machines te laat beschikbaar en stonden ze soms bijna een jaar werkloos op het erf.
 
Wij hebben er begrip voor dat de uitvoering van een nieuwe POP3-regeling niet eenvoudig is en veel leermomenten bevat, voor alle partijen. Nieuwelingen adviseren we om al in het prille begin van een projectaanvraag contact op te nemen met (in ons geval behulpzame) ambtenaren van de provincie die met de uitvoering belast zijn, zodat je, beter dan wij destijds,  weet waar je aan begint.
 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland