Op 19 december ontving HWodKa een groep van 4 akkerbouwers uit Wedde en omstreken (Gr) om kennis uit te wisselen over precisie-akkerbouw. De groep uit het verre noorden werd begeleid door Wouter Zunneberg (De Priorij Advies), GIS-specialist Martin Lups en ICT-er Kees Kasper.
 
Net zoals HWodKa heeft de Wedde-groep veel ervaring opgedaan met het verzamelen en interpreteren van data uit nieuwe bronnen zoals gewas- en bodemsensoren en opbrengstmeters en uit open databronnen op het internet. De gezamenlijke conclusie was dat de data wel meer inzicht verschaft in het groeiproces van akkerbouwgewassen, maar nog maar mondjesmaat gebruikt kan worden voor het sturen van het proces. Ook in het noorden leidde het pad van data-inwinning via het gewas naar de bodem en werd de zorg om de bodemkwaliteit gedeeld.
 Wedde 1
Discussiëren over de bodem is lastig omdat bodems zo verschillen, dat bleek ook nu weer. Enig abstraheren ("het ontdoen van datgene dat het herkenbaar maakt") is noodzakelijk om tot de kern te komen. In essentie is de bodem een medium waar wortels zuurstof en water met daarin opgeloste nutriënten opnemen om te groeien en een wisselwerking onderhouden met het bodemleven (zowel positief als negatief - symbiose en parasitair).
 
Strikt genomen kunnen gewassen het stellen zonder deze interactie maar de bodem heeft het bodemleven wel nodig om te functioneren als groeimedium en als deel van het grote ecosysteem. Eén van onze grote opgaven is het verhogen van het rendement van de inputs, uit economisch en ecologisch oogpunt, zonder de bodem uit te mijnen. Textuur (zand vs klei) en profiel (hang- of grondwater) speelt daarbij uiteraard een rol, maar geen hoofdrol is onze inschatting.
 
De betekenis van het bodemleven voor de opname van nutriënten en de afbraak van gewasresten werd kort aangestipt. Het is een onderwerp waarvan we in de gangbare akkerbouw nog te weinig weten. De angst voor negatieve interacties, bijvoorbeeld door nematoden, ritnaalden of slakken, gegeven de nauwe rotaties maakt veel akkerbouwers voorzichtig om te experimenteren. Ervaringen met akkerranden laten zien dat het spel met de natuur ingewikkeld is en dat vernieuwing tijd vergt. Chemische vluchtroutes zijn daarbij steeds minder beschikbaar.
Wedde 2
 
Het verzamelen van data leidt al snel tot chaos. Hetzelfde geldt voor de AB-lijnen die in boordcomputer in de trekker opgeslagen worden. Om deze data te ordenen en makkelijk toegankelijk te maken werkt de groep aan een web-applicatie, MyPrecision. Gebruiksvriendelijkheid is de belangrijkste ontwerpeis. Boer & Bunder, CropR en Akkerweb begeven zich op het zelfde terrein.
 
De discussie werd afgesloten met de afspraak om met enige regelmaat bij te praten.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland