In het projectvoorstel HW2O t.b.v. PZH-openstelling 2.7 'Samenwerken in Innovatie' worden innovaties op het gebied van Geel (akkercultuur), Groen (akkernatuur) en Blauw (water) geintegreerd. Het projectvoorstel steunt op 4 pijlers: groenbaluwe dooradering als landschap-inrichtingsconcept; autonome, lichte voertuigen tegen bodemverdichting; klimaatbestendige be- en ontwatering; voeding bodemleven voor het stimuleren van bodemecosysteemdiensten.

 

GGB 2016 001

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland