Jaarlijkse variatieWater is de belangrijkste opbrengstbepalende factor in de akkerbouw. Een jaar waarin op het goede moment een buitje regen valt gaat meestal de geschiedenis in als een groeizaam jaar, zeker wanneer dit gepaard gaat met relatief veel fotosynthetisch actieve straling en milde temperaturen.

 

In een groeizaam jaar zijn de opbrengsten relatief hoog en de verschillen binnen een perceel relatief gering. In een extreem nat of droog jaar zijn de opbrengsten lager en de verschillen binnen een perceel groter. Dit wordt in de afbeelding hiernaast schematisch weergegeven.

 

Het jaar 2014 kan als groeizaam gekenmerkt worden. Ondanks de vaak zeer slechte bodemstructuur in het voorjaar werden goede opbrengsten gerealiseerd. De relatief vochtige meimaand zal daar in belangrijke mate aan bijgedragen hebben. Bij een goede bodemstructuur zou de opbrengst zeker nog hoger zijn geweest, zoals schematisch weergegeven in de grafiek hiernaast.

 

Interessant is de vraag of zones met een relatief hoge opbrengst altijd op dezelfde plek liggen. Even interessant is de vraag of een goede zone voor wintertarwe op dezelfde plek ligt als die van bijvoorbeeld suikerbieten. Wie het weet mag het zeggen.

neerslag 2014

Bron: PPO-Westmaas

Auteur: Peter Lerink

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland