DSC08415 6 1In vervolg op gesprekken over ontwatering met WUR (Lodewijk Stuyt) en WSHD (Leo Apon en Erna vd Werp) kwam de harde praktijk aan bod. Een delegatie van HWodKa was te gast bij Leo de Man van Horman Drainagefilter. Bij dat gesprek was ook Jan Heerschap van Heerschap Drainage aanwezig. De Man en Heerschap zitten in het bestuur van de VND (Vereniging Nederlandse Drainagebedrijven).


In een open discussie werden de problemen en kansen m.b.t. ontwatering besproken. Steeds nadrukkelijker worden we er op gewezen dat de akkerbouw op water draait. Goed bodem- en gewasbeheer begint met goed bodem-water management, punt. Alleen dan kan het maximale rendement op inputs gehaald worden. Dat is goed voor de akkerbouwer en zijn omgeving omdat er minder tijd, middelen en energie verloren gaan. Iedere akkerbouwer weet het, maar toch…… Veel woorden werden hier verder niet aan vuil gemaakt.


Bijzondere aandacht ging uit naar omgekeerde drainage, ofwel sub-irrigatie. Voor samengestelde, regelbare drainage (SRD) zag men niet veel perspectief in de Hoeksche Waard. Te duur in aanleg en te gevoelig in onderhoud was het oordeel. Wel veel interesse had de techniek waarbij de ontwateringsbasis geregeld wordt met het slootpeil. De sloten moeten daartoe van stuwtjes voorzien worden en extra water moet aangevoerd kunnen worden met een trekkerpomp. Al discussiërend kwam men tot de slotsom dat een dergelijk techniek voor bodem-water management praktisch alleen maar voordelen oplevert, mits die gecombineerd wordt met een meer intensieve drainage en een goede vlaklegging. Voordelen die genoemd werden: vergroting van de waterbuffercapaciteit omdat de drooglegging toeneemt bij gelijkblijvende ontwateringsbasis, meer water en nutriënten beschikbaar in een droge periode, minder kans op uitspoeling door een lagere interne stroomsnelheid en minder roestafzetting door het (langer) handhaven van anaerobe condities rond de buizen. Er zijn ook nadelen, maar vooral in de vorm van hindernissen.


Bij sub-irrigatie is het niet de bedoeling om het hele profiel met water te verzadigen, maar om de nauwere poriën in de wortelzone met capillair water te vullen, zodanig dat de vochtspanning ruim onder het verwelkingspunt blijft. Met de hoogte van het slootpeil kan men de snelheid waarmee dit gebeurt variëren. Bij deze vorm van regelbare drainage kunnen vochtsensoren wellicht een rol spelen.
Na afloop gaf Leo de Man een rondleiding in de fabriek. Ook op het gebied van omhullingen van buizen staan er interessante potjes op het vuur in de innovatiekeuken van Horman Drainagefilter.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland