20160107 140512 2 1In het kader van het project HW2O ontving H-WodKa in de eerste week van januari dr. Lodewijk Stuyt (WUR-Alterra), een goeroe op het gebied van drainage in binnen- en buitenland. Het gesprek ging over klimaatbestendige drainage: hoe kunnen we de drainage verbeteren om voorspelde extreem natte en lange droge perioden op te vangen. Aan het gesprek namen ook deel Marcel Tramper (PPO-Westmaas) en Nelis van der Bok (DLV-Plant).


De discussie begon met ontwatering. Buizen in de Hoeksche Waard liggen meestal op een diepte van ongeveer 1,20 m - mv, met vrije uitstroom en op een onderlinge afstand van 12 m. Stuyt bekemtoonde dat drainage vakwerk is,"sommigen zeggen zelfs een kunst". Het verschil tussen goede en slechte drainage wordt in de eerste plaats bepaald door de mensen die het begeleiden en uitvoeren, samen met hun machines en materialen. Er is echter consensus dat de drainage volgens het gangbare bestek vaak niet meer aan de eisen voldoet en dat nieuwe mogelijkheden onbenut blijven.


Vervolgens ging de discussie over andere aspecten van drainage: het bufferen van water om piekbelastingen van het afwateringssysteem te dempen (een ecosysteemdienst) en het conserveren van water voor de vochtvoorziening van gewassen in droge perioden. Ook het infiltreren van water via het drainagesysteem kwam aan bod (sub-irrigation). Deze nieuwe vormen van waterbeheer op perceel en zelfs sub-perceelschaal zijn mogelijk d.m.v. regelbare drainage. Voor de optimale benutting van regelbare drainage zijn sensoren onontbeerlijk. Bodemvochtsensoren en drones met apparatuur voor thermische beelden passeerden de revue.

 

Drainage raakt ook aan waterkwaliteit. Nieuwe drainagetechnieken bieden mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van het drainagewater. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: minder belasting van het oppervlaktewater (KRW) en meer nutriënten beschikbaar voor het gewas.


Nieuwe technieken voor perceelwatermanagement, voor het beheren van de vochthuishouding in de bodem, zorgen voor een beter gecontroleerde omgeving voor gewasproductie. Voor het bedrijven van akkerbouw op het scherpst van de ploegsnede is dit een absolute voorwaarde.

 

Klik hier voor een samenvatting van het gesprek.

 

© 2016 HWodKa_Peter Lerink

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland