Peter Lerink

 

Steeds meer akkerbouwers in de Hoeksche Waard maken gebruik van GAOS voor het plannen van de inrichting van hun percelen. Eén van de voordelen van het werken met GAOS is, dat de benutting van de oppervlakte grond goed gedocumenteerd is. GAOS maakt haarscherp onderscheid tussen brutoperceel (de beteelbare oppervlakte), nettoperceel (de beteelde oppervlakte),teeltvrije zones en 'groene' akkerranden. In de nabije toekomst zullen apps zoals GAOS de basis vormen voor het ruimtegebruik en het verantwoorden daarvan naar de diverse belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld RvO en de NAK. Nu is dat nog niet het geval.

 

In de ideale situatie beschikt de akkerbouwer over een nauwkeurige digitale kaart van al zijn percelen. Met behulp van een programma zoals GAOS richt hij vervolgens zijn perceel in, zodanig dat het perceel goed te bewerken is (kleine geertjes in de akkerrand leggen, electriciteitsmasten ontwijkend, voldoende brede teeltvrije zones, hele werkgangen, niet voor één werkgang met de spuit naar achteren hoeven te rijden, permanente spuitpaden, etc.). Het resultaat van deze inrichting gebruikt hij zelf en geeft hij door aan zijn trekkerchauffeur, de loonwerker en aan de autoriteiten. Bovendien gebruikt hij deze perceelinrichting als basis voor precisie-akkerbouw. D.w.z. meervoudig gebruik van geodata, waarbij de boer de bronhouder is.

 

In de Hoeksche Waard is in de afgelopen jaren een begin gemaakt met het werken volgens deze HWodKa-systematiek. Bij de invoering van het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) moeten we helaas weer in de pas lopen. Medewerkers van Collectieven worden dan belast met het intekenen van akkerranden in het RvO-perceelregister op aangeven van de deelnemers. Daarbij kunnen zij gebruik maken van een nieuwe SCAN-GIS intekentool die speciaal voor dat doel ontworpen is. Tijdens dit intekenen worden de randen realtime gevalideerd. D.w.z. er wordt automatisch getoetst of een akkerrand op de ingetekende locatie een akkerrand mag zijn. Dat is een heel waardevolle toets, waarmee fouten bij het intekenen voorkomen kunnen worden. Bij de Gecombineerde Opgave hoeft de ANLb-deelnemer de randen alleen maar te accorderen, althans wanneer hij/zij met de voorstelling van zaken instemt. Voor de akkerbouwer is het prettig dat hij het gefriemel met akkerranden tijdens de Gecombineerde Opgave aan derden kan overlaten. Bij zijn perceelmanagement wordt hij echter aan zijn lot overgelaten.

151029 PadMidMal 3 33

 

Bij het ontwerp van de SCAN-GIS intekentool is voorbij gegaan aan de voordelen die de HWodKa-systematiek biedt voor boer en autoriteit. Dat is begrijpelijk, want je moet beginnen met een methode waarmee iedereen uit de voeten kan om niemand uit te sluiten. Tegelijkertijd moeten voorlopers ruimte houden voor vernieuwing, zeker wanneer er zoveel gedeelde belangen en voordelen zijn. Werken volgens de innovatieve HWodKa-systematiek draagt bij aan de succesvolle integratie van ANLb in de bedrijfsvoering van moderne akkerbouwbedrijven.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland