IMG 0082 1Volgens het artikel ‘Keuzes met landbouw’ (Kompas 27/2) denken politieke partijen zeer verschillend over de toekomst van de landbouw in de regio. Er wordt onderscheid gemaakt tussen landbouw die zich richt op kwaliteit en op kwantiteit. Duurzame landbouw wordt geassocieerd met kwaliteit en intensieve landbouw met kwantiteit. Is deze schijnbare tegenstelling een goede weergave van de werkelijkheid? Voor de akkerbouw in de Hoeksche Waard in ieder geval niet. Innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers spelen in West-Europa een voortrekkersrol op het gebied van precisielandbouw.

 

Precisielandbouw is een nieuwe, kennisintensieve vorm van landbouw waarbij gestreefd wordt naar een optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen door o.a. gebruik te maken van bodem- en gewassensoren, groeimodellen en precisietechnieken. Tijdens de VN-Conferentie  RIO+2012 is overeengekomen om tien zogenoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals  2015 – 2030) te formuleren om armoede uit de wereld te verbannen. Vijf van deze doelen zijn direct gerelateerd aan landbouw en milieu. Voor de ontwikkeling van de landbouw heeft precisielandbouw topprioriteit gekregen vanwege de noodzaak om in 2050 negen miljard mensen in een schoon en beschermd milieu te voeden. Daartoe moeten verouderde tegenstellingen verlaten worden. Afgevaardigden van politieke partijen zijn van harte welkom in de Hoeksche Waard om een blik te werpen in de toekomst van de mondiale akkerbouw.

 

Leon Noordam

Namens stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa)

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland