IMG 20150617 WA0003

Namens H-WodKa heeft Peter Lerink op 16 juni jl. een presentatie gehouden voor een internationaal gezelschap behorende tot EISA (European Initiative for Sustainable Development in Agriculture). De gasten waren op uitnodiging van de stichting Veldleeuwerik naar de Hoeksche Waard gekomen ter gelegenheid van de officiële start van de Pilot Veldleeuwerik in de Hoeksche Waard, op 18 juni jl. Veldleeuwerik is ook een deelnemer van EISA.

 

Lerink maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor de verdere ontwikkeling van het GroenBlauwe netwerk in de Hoeksche Waard. Het groenblauwe netwerkconcept is een veelbelovende manier om agricultuur en –natuur te integreren om agrobiodiversiteit te stimuleren. De inbreng van boeren is een voorwaarde voor een succesvolle integratie. Alleen op die wijze kan er gericht gewerkt worden aan symbiose danwel het beperken van risico’s (veronkruiding, schadelijke insecten). Waar mogelijk kan synergie ontstaan in de vorm van ecosysteemdiensten (plaagonderdrukking, natuurlijke bestuiving, bodemreiniging, bodemherstel, waterzuivering, etc.). Ecosysteemdiensten vormen in feite de verbindende schakels tussen agricultuur en -natuur en vormen de basis voor duurzame landbouw. Het is te rechtvaardigen dat het leveren van ecosysteemdiensten met publieke middelen betaald wordt, in zoverre ze een algemeen doel dienen.

 

 

IMG 20150617 WA0001De ontwikkeling van het Groenblauwe netwerk is niet iets voor individuele boeren. Veel effectiever is het om die rol neer te leggen bij de Collectieven die nu in het kader van het nieuwe GLB opgericht zijn. Het collectief beheerde areaal moeten deelnemers aan een Collectief kunnen benutten om te voldoen aan hun vergroeningseisen. Deze benadering lijkt wat op het ‘Deense Model’, een model waarbij een deel van de vergroening op regio-schaal wordt gerealiseerd. Er zullen best rentenierende akkerbouwers zijn die mee willen werken aan collectief agrarisch natuurbeheer.


Lerink benadrukte tenslotte dat duurzame akkerbouw in de eerste plaats betekent duurzaam bodembeheer en daar schort het volgens veel akkerbouwers aan. Het ontbreekt akkerbouwers aan middelen en manieren om de negatieve spiraal te doorbreken. HWodKa werkt aan de vorming van een consortium om het probleem van bodemdegeneratie op een geïntegreerde manier te lijf te gaan. Het stimuleren van het bodemleven, om bovengenoemde ecosysteemdiensten te kunnen leveren, speelt hierin een belangrijke rol.

 

©hwodka 2015

 


.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland