Screendumb GAOS

GAOS (Geo-Akker-Optimalisatie-Service) krijgt een vervolg in de PPS 'Op naar Precisielandbouw 2.0'. De door-ontwikkeling van GAOS is onderdeel van Deelproject Strategische Perceelplanning, een initiatief van ZLTO. In het project wordt naast ZLTO ook deelgenomen door AGRIFIRM, WUR/ALTERRA en natuurlijk HWodKa.

 

ZLTO wil in het project werken naar een methode om agrarische ondernemers te ondersteunen bij hun strategische perceelplanning. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de ligging, de perceelgrenzen, bodemeigenschappen en eisen die volgen uit GLB-regelgeving.

 

Het plan is om GAOS op korte termijn geschikt te maken voor ontsluiting via Akkerweb. Akkerbouwers en hun adviseurs kunnen daar dan gebruik van maken. GAOS wordt nu nog toegepast door een betrekkelijk kleine gebruikersgroep in de Hoeksche Waard.

 

Het is prettig om te constateren dat het HWodKa-initiatief uit 2008, gestart in nauwe samenwerking met dr. Sytze de Bruin (WUR-Geo-informatie), een vervolg krijgt waardoor meer akkerbouwers ervan kunnen profiteren. GAOS is een markant voorbeeld van PL-toepassing voor NL-omstandigheden: een optimale benutting en verantwoording van de schaarse, dure ruimte.

 

Auteur: Peter Lerink

 

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland