2015 04 23 2204
HWodKa maakt intensief gebruik van satellietbeelden om de gewasontwikkeling in de Hoeksche Waard te volgen. De beelden zeggen iets over verschillen tussen percelen en binnen percelen. In de afbeelding hiernaast zijn de veelbelovende donkergroene percelen het meest ver in ontwikkeling. Binnen sommige percelen is ganzenschade te zien en verder zones die om de één of andere reden wat achter zijn in ontwikkeling. Wanneer we een goede maand verder zijn gaan percelen met andere gewassen ook mee doen. 

 

Satellietbeelden maken duidelijker wat we eigenlijk al weten. Het voordeel is, dat akkerbouwers zich nog bewuster worden van verschillen in tijd en ruimte. Het zelfde geldt in zekere zin voor opbrengstkartering met de maaidorser. Het wordt pas interessant wanneer dat inzicht wordt gebruikt om te zoeken naar verklaringen voor ruimtelijke verschillen, bijvoorbeeld door plaatsspecifieke monstername.

 

Akkerbouwers die geinteresseerd zijn in satellietopnames van hun percelen kunnen dat kenbaar maken bij HWodKa. Er zijn tot nu toe 3 beelden beschikbaar (18/2, 31/3, 21/4) van de Hoeksche Waard. Naar verwachting krijgen we in de maanden mei en juni 2 beelden per maand, daarna weer eens per maand. HWodKa is nog in gesprek met partijen om de kwaliteit van de beelden te kunnen vergroten. De beelden zijn gratis, maar deze extra processing kost geld.

 

Klik hier voor meer informatie over de betekenis van satellietbeelden voor de akkerbouw. 

 

 

 

 

Peter Lerink

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland